(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PS8CVS2H');

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies („Polityka prywatności”)

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, jako użytkowników Strony: motives.hr (zwanej dalej Stroną).

Zapoznając się z niniejszą Polityką prywatności uzyskają Państwo informacje, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jakie dane osobowe są zbierane przez Stronę, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem naszej dbałości o prawa osób odwiedzających naszą Stronę oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również wykonaniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Jako właściciel Strony przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności jej użytkowników. Dane pozyskane w ramach Strony są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Strona ma charakter otwarty.

Jako właściciel Strony zapewniamy, że jej nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym
z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jako właściciel Strony możemy zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze w celach wskazanych w niniejszej Polityce. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających Stronę.

Osoby korzystające ze Strony akceptują niniejszym poniższe zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

§1. Informacje podstawowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: HR MOTIVES Group Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie
  , przy Włościańskiej 29 lok. U2, 01-710 Warszawa, NIP: 5213973054, REGON: 52234953700000, KRS: 977124 (dalej: „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy za pośrednictwem:
  • poczty e-mail: general@administrator
  • telefonicznie: +48 22 631 43 84
 3. ADO przetwarza Państwa dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§2. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

 1. Państwa dane osobowe ADO będzie przetwarzać:
  • w celach kontaktowych, aby udzielić Państwu odpowiedzi na wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi.
  • w celach technicznych przy użyciu plików cookies (cookies techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony.
  • w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie przez ADO plików cookies do celów analitycznych (cookies analityczne).
  • w celach marketingowych, jeśli jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie przez ADO plików cookies do celów marketingowych (cookies marketingowe)
  • w celach związanych z prowadzeniem przez ADO profilu firmowego w mediach społecznościowych  na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących działalności ADO, co ADO uważa za swój prawnie uzasadniony interes,
 2. Państwa dane będą przetwarzane w następującym zakresie:
  • jeśli prześlą Państwo wiadomość e-mail, to ADO będzie przetwarzać dane, które będą
   w niej zawarte. Przekazanie Administratorowi danych osobowych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie mogą Państwo zwrócić się do ADO z prośbą o usunięcie tych danych.
  • jeśli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego na Stronie ADO to ADO będzie przetwarzać dane w postaci Państwa adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez odpowiedzi ADO na Państwa zapytanie.
  • Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji odpowiedzi na e-mail lub na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy.
  • pozostałe dane, które ADO przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Państwo decydują. w jakim zakresie ADO będzie mógł wykorzystać pliki cookies z Państwa danymi. Przekazanie ADO danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie mogą Państwo zmienić swoje preferencje. Można to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących ze Strony ADO.
  • jeśli polubią Państwo lub w inny sposób dołączą do profilu ADO w mediach społecznościowych (np. Facebook) ADO będzie przetwarzać Państwa dane, które podane zostały w danym medium i do których ADO uzyska dostęp. W celu zakończenia przetwarzania mogą Państwo zakończyć subskrypcję profilu ADO.
  • API zewnętrznych partnerów: Strona ADO może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie
   z własnymi politykami prywatności.

§3. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych
do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • jeśli wyrazili Państwo zgodę na cookies marketingowe, Państwa dane zapisane w plikach cookies, mogą być przekazane do partnerów reklamowych ADO.
  • jeśli wyrazili Państwo zgodę na cookies analityczne, Państwa dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na stronie ADO (np. Google Analytics)
 2. Państwa dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem partnerów wymienionych poniżej:
  •  Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search Console) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania. (Zobacz: jak Google przetwarza i chroni dane.)
  • Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie Google Ads. (Zobacz: jak Google przetwarza i chroni dane).
  • Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z instalacją na stronie piksela Facebooka oraz API Konwersji. (Zobacz: jak Facebook przetwarza i chroni dane).
 3. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

§4. Termin przechowywania danych

ADO nie jest w stanie ustalić, przez jaki okres będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Jeśli przekazali Państwo swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Państwa dane będą przetwarzane do momentu złożenia przez Państwa żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym ADO uzna, że zrealizowano prawnie uzasadniony interes ADO, nie dłużej jednak niż przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, lub przez okres wynikający
z przepisów prawa, które zobowiązują ADO do dłuższego przechowywania danych osobowych.

§5. Prawa użytkowników

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:
  • dostęp do treści swoich danych;
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu;
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania przez ADO obowiązków wobec Państwa, w celu wywiązania się przez ADO z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO.
 2. Mają Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 3. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§6. Informacja o plikach cookies

 1. Na Stronie ADO wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania ze Strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.
 3. ADO wykorzystuje cookies własne oraz stron trzecich. Cookies własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Cookies stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.
 4. Mają Państwo prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki cookies są wykorzystywane na Stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie cookies. Szczegółowe informacje na temat zarządzania cookies można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.
 5. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony oraz jakość świadczonych usług.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies;
  • poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu;
  • poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 7. Podczas wizyty na Stronie mogą być zbierane automatycznie dane użytkowników Strony, dotyczące danej wizyty użytkownika na Stronie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej ze Strony.
 8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Strony i ADO.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 10. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.
 11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 7. Informacje dotyczące logów serwera

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, właściciel Strony przechowuje zapytania http/https kierowane do serwera Strony (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany
  w plikach logów serwera www jest następujący:
  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http/https o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
  • czas nadejścia zapytania,
  • kod odpowiedzi http/https,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Strony – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik z innej strony,
  • informacje o przeglądarce internetowej użytkownika Strony,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http/https.
 2. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę dostępne
  w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, właściciel Strony okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.
 3. Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania Stroną. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§ 8. Pozostałe

ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany takie mogą być konieczne lub potrzebne np. w przypadku zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologii, przy wykorzystaniu której ADO przetwarza dane osobowe, a także zmiany sposobów, celów lub podstaw przetwarzania przez ADO danych osobowych.